Nasza oferta


Przykładowy zakres produktowy naszej oferty:


 • Ubezpieczenia majątku firmy (ruchomości i nieruchomości)

 • Ubezpieczenia flot pojazdów mechanicznych firmy

 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (obowiązkowe i dobrowolne)

 • Ubezpieczenia techniczne, montażowo-budowlane związane z prowadzonymi inwestycjami

 • Ubezpieczenia finansowe w tym m.in gwarancje ubezpieczeniowe

 • Ubezpieczenia na życie Pracowników, ich Rodzin i Partnerów

 • Ubezpieczenia zdrowotne Pracowników, ich Rodzin i Partnerów

 • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Pracowników (NNW) związanych z wykonywaną pracą oraz w życiu prywatnymZakres proponowanych usług MGM Brokers:


 • Przeprowadzenie audytu posiadanych ubezpieczeń i polis

 • Ustalenie wraz z Klientem potrzeb ubezpieczeniowych oraz wspólna identyfikacja możliwych ryzyk, których ewentualne wystąpienie ma być zabezpieczone przez odpowiednio dobrane zapisy w umowach ubezpieczenia i polisach

 • Rozesłanie zapytań do Towarzystw Ubezpieczeniowych w odniesieniu do ryzyk, które mają być objęte ochroną, przygotowanie i przeprowadzenie przetargów, w tym zgodnych z ustawą o zamówieniach publicznych

 • Przeprowadzenie analizy ofert oraz przygotowanie pisemnej rekomendacji co do wyboru najlepszych rozwiązań dla Klienta

 • Przeprowadzenie procesu zawarcia i wdrożenia wybranego programu ubezpieczeniowego u naszego Klienta

 • Prowadzenie lub wsparcie bieżącej obsługi ubezpieczeń w uzgodnionym z Klientem zakresie i wedle ustalonych procedur, jak również stałe monitorowanie przebiegu ubezpieczenia

 • Nadzór nad procesem likwidacji szkód i wypłaty świadczeń we współpracy z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi oraz Klientem

 • Prowadzenie innych, odrębnie ustalonych działań w imieniu i na rzecz naszego Klienta w tym m.in. podnoszenie wiedzy i świadomości ubezpieczeniowej wśród Pracowników i Partnerów naszego Klienta